กางสถิติ พบ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปยังทำงานอยู่กว่าร้อยละ 34 มส.ผส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดเวทีหาทางออก 21 ส.ค.นี้

ผลการวิจัย “สถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำงานของผู้สูงอายุไทย: การวิเคราะห์จากข้อมูลการสำรวจระดับประเทศ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พบว่า ในปี 2562 มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ยังคงทำงานอยู่ประมาณ1ใน3 หรือร้อยละ 34.5

noawarat

August 19, 2020

พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ กรรมการมส.ผส.ร่วมพูดคุยกับรายการ”ชาญชรา” ประเด็นการทำงานของผู้สูงอายุ

มส.ผส. ชี้ ข้อดีผู้สูงอายุยังทำงาน ทำให้ไม่อับเฉา-สร้างประโยชน์ให้สังคม ชี้ ไม่ใช่ของโบราณวางไว้บนหิ้ง แนะเก็บออมตั้งแต่วัยทำงาน เรียนรู้ตลอดชีวิต ดูแลสุขภาพ-ออกกำลังกาย หนทางสู่บั้นปลายอย่างมีความสุข

noawarat

August 13, 2020

ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุภายใต้ความท้าทายใหม่สถานการณ์โควิด-19 ตอนที่ 2

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  นำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการทำงานด้านผู้สูงอายุ ให้รองรับกับกระแสของความปกติใหม่เฉพาะอย่างยิ่งในปี 2564 สังคมไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ ดังนั้นงานด้านผู้สูงอายุจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มันต่อสถานการณ์โดยทิศทางการทำงานด้านผู้สูงอายุ ภายใต้ความท้าทายใหม่

noawarat

July 30, 2020

ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุภายใต้ความท้าทายใหม่สถานการณ์โควิด-19

ก่อนที่จะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ในปีหน้า ไทยกลับต้องเผชิญกับความท้าทายแบบไม่ทันตั้งตัวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 วิกฤติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนงานด้านสูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ขณะเดียวกันได้นำไปสู่การทบทวนและปรับปรุงแนวทางเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงกับปกติวิถีใหม่ หรือ New normal

noawarat

July 29, 2020

มส.ผส.จัดเวที วิถีชีวิตใหม่สังคมผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

มส.ผส.จัดเวที วิถีชีวิตใหม่สังคมผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นักวิชาการ ชงข้อเสนอนโยบายสวัสดิการพื้นฐานยุค5G  พร้อมคลอดกฎหมาย ปกป้องสิทธิผู้สูงอายุ ปิดทางถูกหลอกออนไลน์

noawarat

July 27, 2020

เปิดข้อเสนอวิถีชีวิตแนวใหม่สังคมผู้สูงอายุในยุค5G

เปิดข้อเสนอวิถีชีวิตแนวใหม่สังคมผู้สูงอายุในยุค 5G เตรียมพร้อม-รับมือ – ปรับตัว สู่ การเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยี สร้างงาน-คุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงวัย

noawarat

July 22, 2020

จุดประกายใช้ NewNormalรับมือสังคมสูงวัย ส่งเสริม Work from home เปิดทางลูกดูแลพ่อ-แม่

โจทย์ใหม่สังคมสูงวัยหลังยุคโควิด-19 ตอนที่ 2 : จุดประกายใช้ NewNormalรับมือสังคมสูงวัย ส่งเสริม Work from home เปิดทางลูกดูแลพ่อ-แม่ ต่อยอดรถพุ่มพวง เพิ่มบริการทางสังคม

noawarat

July 9, 2020

โจทย์ใหม่สังคมสูงวัยหลังยุคโควิด-19 ตอนที่ 1

ในขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าอีก 20 ปีจากนี้ จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านคน กลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) ที่มีจำนวนผู้สูงอายุเกินร้อย 30 ของประชากรทั้งหมด ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องสังคมผู้สูงวัยมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนมุมมองถึงสังคมสูงวัยในยุคโควิด-19 ผ่าน The101.world

noawarat

July 8, 2020

เอาชนะภาวะ “เนือยนิ่ง” ด้วย 7 กิจกรรมทางสังคม สร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ

การทำกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจจะสามารถช่วยเยียวยาจิตใจผู้สูงวัยได้มาก เพราะกิจกรรมทางสังคมจะทำให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับผู้อื่นในวัยใกล้เคียงกัน ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ปรับตัวและยอมรับตัวเองได้ง่ายขึ้น สนับสนุนให้พวกเขามีความนับถือในตัวเอง ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า

noawarat

June 27, 2020
1 5 6 7 8 9 15