เปิดข้อเสนอขับเคลื่อนนโยบาย 8020 สุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงอายุ ตอนที่5 : ประเทศไทยกับเป้าหมาย 8020

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่นำแนวคิด “8020” ของญี่ปุ่นมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศโดยเป้าหมาย 8020 ในแบบฉบับของไทย มีแผนงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ที่น่าสนใจดังนี้ ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการบริการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปากเพิ่มขึ้นซึ่งจะลดปริมาณผู้สูงอายุที่มีโรคในช่องปากและการสูญเสียฟัน รวมทั้งคงสภาพการใช้งานหลังเกิดโรคและการสูญเสียฟัน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง

noawarat

December 12, 2020

ระบบบริการด้านทันตสุขภาพทั่วโลก พบปัญหาความไม่เท่าเทียม

องค์การอนามัยโลก (WHO ) เปิดเผยเกี่ยวกับผลการศึกษา ในประเด็น สุขภาพช่องปาก: ความเสมอภาคและปัจจัยทางสังคม โดยชี้ว่า ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในระบบบริการสุขภาพช่องปากในหลายประเทศ จนกลายเป็นปัญหาของโลก โดยความไม่เท่าเทียมกันเหล่านี้แตกต่างกันไปตามขนาดและขอบเขต 

noawarat

December 10, 2020

เช็คพฤติกรรมดูแลฟันผู้สูงอายุ ผลสำรวจชี้ พบหมอฟันแค่1ใน3 ยังเจอความเสี่ยงดื่มสุรา -สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ9มวน

เปิดข้อเสนอขับเคลื่อนนโยบาย 80 / 20 สุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงอายุ ตอนที่2: เช็คพฤติกรรมดูแลฟันผู้สูงอายุ  ผลสำรวจชี้ พบหมอฟันแค่1ใน3  ยังเจอความเสี่ยงดื่มสุรา -สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ9มวน

noawarat

December 9, 2020

เปิดข้อเสนอขับเคลื่อนนโยบาย 8020 สุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงอายุ ตอนที่ 1

“สุขภาพช่องปากที่ดี” จะส่งผลให้มีสุขภาพดี  และจะส่งผลต่อการมีอายุยืนยาวที่มีคุณภาพด้วย  ซึ่งสุขภาพช่องปาก ไม่ได้หมายถึงการไม่มีโรคของช่องปากเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีฟันเพียงพอที่จะเคี้ยวอาหารด้วยในรายงาน “จัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย 8020 สุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงอายุ” โดย   ทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล  ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้ระบุประเด็นปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่สำคัญ 7 ปัญหา

noawarat

December 7, 2020

จับเข่าคุย 3 นักวิชาการ ทำอย่างไรให้มีอยู่-มีกินในยามชรา

ในเวทีเสวนาหลักประกันทางการเงินสำหรับผู้สูงอายุ ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)  ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.สันติ กิรพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,    ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการพูดคุยถึง เรื่องนี้ ในหัวข้อ “สังคมสูงอายุ : ความพร้อมที่ต้องตั้งรับ กับความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ

noawarat

December 7, 2020

เอกชนเห็นพ้อง “คุ้มค่า” จ้างงานผู้สูงอายุ แต่ยังขาดแรงจูงใจจากรัฐเท่าที่ควร

แรงจูงใจในการจ้างงานผู้สูงอายุของบริษัทเอกชน มีเหตุผลแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน เพราะผลจากการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ , การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีผ่านการทำ CSR หรือ มีปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงาน และอัตราการลาออกที่สูงในบางตำแหน่งงานแต่ทว่าผลลัพท์ของการรับผู้สูงอายุเข้าทำงานกลับได้ผลที่ “คุ้มค่า” 

noawarat

November 25, 2020

เปิดเงินเดือนผู้สูงอายุในบริษัทเอกชน

หนึ่งในการรับมือความเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยคือการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีวัยมากกว่า 55 ปี หรือ หลังเกษียณ ในระบบแรงงานภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุมีศักยภาพ ประสบการณ์และมีวินัยในการใช้ชีวิต ซึ่งยังคงคุณค่าและเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ได้อยู่f

noawarat

November 24, 2020

เปิดงานวิจัย “รูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุไทยในภาคเอกชน”

86 ปี คืออายุที่มากที่สุดของลูกจ้างที่ถูกบริษัทค้าปลีกจ้างงาน ตามผลการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และความคุ้มครอง โดย ดร.ชลธิชา  อัศวนิรันดร วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

noawarat

November 22, 2020

นักวิชาการหนุน สินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ทางออกยามไร้เงินออม เมื่อตอนแก่เฒ่า

มีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 70 ไม่มั่นใจว่ามีเงินออมเพียงพอสำหรับอนาคตหรือไม่ขณะเดียวกันผู้สูงอายุเกือบร้อยละ 40 หวังพึ่งรายได้จากลูกหลานในการดำรงชีพ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อค้นพบในการวิจัยของ รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

noawarat

November 15, 2020
1 2 3 4 5 6 14